Meer informatie over Train de Trainer

Eigen leerervaringen opdoen
De toekomstige trainer ondergaat het programma in de rol van cursist en in de rol van trainer. Inzicht geven in het eigen handelen bij een confrontatie met moeilijk verstaanbaar en/of grensoverschrijdend gedrag is ook voor de trainer belangrijk. Als trainer is het immers noodzakelijk om aan te kunnen voelen wat er wordt verwacht van de op te leiden medewerker.

De trainer opgeleid als coach en begeleider 
Het didactisch handelen van de trainer wordt belicht vanuit de methodieken en principes van het nieuwe onderwijs. Zaken als leergedrag, explorerend leren en activerende werkvormen worden daarbij als kaders gebruikt.

Werkvormen zijn erop gericht te zoeken naar de persoonlijke reactie van de medewerker op confrontaties en stress en deze op een veilige wijze zichtbaar te maken. De docent moet daarbij in staat zijn de deelnemende cursist op individueel niveau te instrueren maar vooral te coachen en te begeleiden naar een wenselijk handelingsniveau. Dat vraagt om een veilige leeromgeving waarin de cursist zich voelt uitgenodigd te experimenteren met de eigen of nieuwe inzichten en vaardigheden.

Aansluiten bij het niveau en behoeften van de medewerker
Theoretische kaders over menselijk gedrag, interventiemethodieken en strategieën, fysiologische principes van stress en angst zullen doorlopend en afwisselend onderdeel uitmaken van het programma om de docent voldoende referentiekaders te verschaffen voor de interacties met de cursist.

Onderwijsleersituaties en casuïstiek worden zoveel mogelijk gebaseerd op persoonlijke ervaringen van de medewerkers binnen hun werkomgeving. Technieken en procedures volgen waar mogelijk bestaande inzichten en sluiten aan op het niveau en de behoeften van de medewerker.

Opgeleide trainers verankeren en borgen weerbaarheid in de eigen organisatie
Kameleon verzorgt met eigen trainers een initieel startprogramma voor uw medewerkers. In dit programma krijgen medewerkers een 'boost' aan kennis en inzichten die de basis vormen voor het doorlopende leerprogramma 'Professionele Weerbaarheid'.

Daarna zullen de intern opgeleide trainers zorgdragen voor een verdere borging van kennis en vaardigheden in doorlopende herhalingstrainingen. De trainers verzorgen deze trainingen zelf, maar worden daarbij door Kameleon ondersteund en begeleid. Alleen een trainersopleiding volgen zonder verdere begeleiding on the job door Kameleon behoort NIET tot de mogelijkheden. 

Kameleon voorziet in de te verzorgen trainingsprogramma's en neemt deze periodiek met de trainers door in zogenaamde 'follow-up' trainingen. Dit garandeert een rode draad van begeleiding en verdere professionalisering van de trainers. 

Her-certificering en rechten trainers
Opgeleide trainers worden door Kameleon jaarlijks opnieuw gecertificeerd. Deze her-certificering geeft de trainer het recht om de leerinhouden van Kameleon uit te dragen ten behoeve van medewerkers van de eigen werkgever. Het is niet toegestaan leerinhouden en methodieken van Kameleon uit te dragen aan derden buiten de organisatie zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kameleon. Dit wordt door Kameleon contractueel met de trainers en werkgever vastgelegd.

Opleiding vindt doorgang bij voldoende inschrijvingen
Kameleon kan een trainersopleiding alleen dan realiseren wanneer er voldoende deelnemers hebben ingeschreven. Een opleiding vindt doorgang bij minimaal 5 of meer inschrijvingen. Dit kunnen ook inschrijvingen vanuit meerdere organisaties zijn. 

Terug naar het overzicht

Waarom Kameleon!

  • Training VOOR praktijkmensen DOOR praktijkmensen
  • Direct toepasbaar in de beroepspraktijk
  • Meer dan 15 jaar ervaring in training / coaching & opleiding 
  • Ontdek de kracht en veelzijdigheid van ons weerbaarheidsmodel: 'De trechter van ruimte en tijd'
  • Gestoeld op wetenschappelijke modellen en inzichten
  • Sluit aan op eigen unieke beleving en verruimt het handelingsrepertoire onder druk
Kunnen we ergens mee helpen?

Informeer vrijblijvend

Bericht / opmerkingen
logo CRKBO Kameleon is CRKBO geregistreerd waardoor ons scholingsaanbod is vrijgesteld van BTW